د کوپراتیفونو ارزونه او څارنه په افغانستان کې د کوپراتیفونو د اغېزمنو فعالیتونو لپاره لومړیتوب لري. ازونه او څارنه نه یواځې هغه موضوعات چې د کوپراتیفونو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ کوي، رابرسېره کوي، بلکې د شته شتونزو لپاره د حل لارې د موندلو لپاره اړینه وسیله ده. ایفسي ګروپ د مدیره هیئت، شریکانو او بسپنه کوونکو له لوري مسئول ګڼل شوی تر څو خپله ونډه د کوپراتیفونو د څارنې او ارزونې په برخه کې ولوبوي، تر څو په کوپراتیفونو کې د پانګو له مصؤنیت څخه د وابسته پور او منل شوو مالي مرستو په اړه باوري شي. ایفسي ګروپ ارزونې او څارنې ترسره کوي او د سمو فعالیتونو توصیه کوي.
د ایفسي ګروپ د ارزونې او څارنې ډله د کوپراتیفونو فعالیتونه د یو شمېر اثبات شوو سیسټمونو او میتودونو، (لکه PEARLS او د ګواښ د میزان راپورنه او نور) په کارونې سره څاري.  دا ډله د مرکزي او سیمه ایزو دفترونو په سطح څارونکي او ارزوونکي رانغاړي.

اړیکه ونیسه

  • پته: دایفسی ګروپ دفتر، ده نودهبوری، دصوفی اسلام عالی ښوونځی ته مخامخ

    کابل - افغانستان
  •  ۱۰۱ ۶۶۶ ۷۲۸ (۰) ۹۳+
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scroll to top