د کوپراتیفونو د کارکوونکو د ظرفیت د کچې لوړول د ایفسي ګروپ د خدمتونو یوه بنسټیزه برخه جوړوي. د کوچنیو قرضو پروګرام (Microfinance) سکـټور په عمومي توګه او په ځانګړې توګه د کوپراتیفونو سکټور په افغانستان کې نوي دي، له دې امله دا سکټور د مسلکي کارکوونکو له کمي سره مخامخ دی. د کوپراتیفونو د کارکوونکو د ظرفیت لوړول د افغانستان د مالي خدمتونو په برخه کې د بریالیتوب په لور اړین ګام دی. ایفسي ګروپ د دندې اړوند روزنې، د کورنیو او بهرنیو روزونکو په وسیله په لار اچوي. د ۲۰۱۲ کال لپاره نږدې ۳۰ بېلابېل روزنیز کورسونه په نظر کې نیول شوي او نږدې ۸۰۰ تصدیق پاڼې به زده کوونکو ته ووېشل شي. ایفسي ګروپ همداراز د کوپراتیفونو مشرانو ته شونتیا برابروي تر څو په کاري برخه کې خپلو لوړو زده کړو ته چې د انټرنټ له لارې د نړیوالو پوهنتونونو له لوري وړاندې کېږي، دوام ورکړي.
د ظرفیت لوړولو پروګرام همداراز د افغانستان د بېلابېلو جغرافیوي زونونو تر مینځ د تبادلې پروګراموونه په لار اچوي. د ایفسي ګروپ د ۲۰۱۲ کال په طرح کې د ظرفیتونو د لوړولو په موخه نړیوالې روزنې هم شاملې دي.

اړیکه ونیسه

  • پته: دایفسی ګروپ دفتر، ده نودهبوری، دصوفی اسلام عالی ښوونځی ته مخامخ

    کابل - افغانستان
  •  ۱۰۱ ۶۶۶ ۷۲۸ (۰) ۹۳+
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scroll to top