خوش امدید به سایت آیفسی گروپ

گروپ کوپراتیف های مالی و سرمایه گذاری اسلامی (آیفسی گروپ)، حمایت کننده کوپراتیف های مالی در افغانستان یا کریدیت یونین های افغانی در بخش کمک های تخنیکی، آگاهی عامه،ۀ تمویل و ظرفیت سازی میباشد.
این نهاد که در سال 2009 بنیاد گذاشته شد، تا به حال در حمایت از کوپراتیف های افغانی دست آورد های زیادی داشته است و تا به حال توانسته است 100،000 عضو/قرضه گیرنده را به این کوپراتیف ها جذب نماید...برای ادامه درینجا کلیک نمایید